صفحه اصلیشعرخوانی و دکلمهمذهبیدو فراز بسیار زیبا و عاشقانه از مناجات مولای متقیان حضرت علی (ع) در دعای کمیل به زبان پارسی
آدرس کانال تلگرام دکلمه ها - لطفا روی آیکن تلگرام کلیک کنید
Mousighi@

دو فراز بسیار زیبا و عاشقانه از مناجات مولای متقیان حضرت علی (ع) در دعای کمیل به زبان پارسی

دعای کمیل

متــــن: حضرت علی (ع)

ترجمه: سعید عنبرستانی

گوینده: آرمان

ولي پروردگارم ! سرورم !
 نيازم را من از درگاه والای تو میخواهم...
 به حقِّ قدرتي كهِ خود مقدّر كرده‌اي آنرا ،
 به حقِّ سرنوشتي كه ِ تو حتمي كرده‌اي آنرا و قطعي كرده‌اي آنرا ، و بر هر كس مسلط گشته تا جاري كني آنرا ،به حقِّ آن ببخشا بر من اين لحظهِ ، و در اين شب تمامِ جرم‌هايي را كه روزي مرتكب گشتم ، ببخشا هر گناهي را كه من انجامشان دادم و هر رفتار زشتي را كه خود با لطف پوشاندي و هر كاري به ناداني من آنرا مرتكب گشتم چه در پنهان چه در پيدا ،

  چه در انظار بد كردم چه آنرا مخفيانهِ مرتكب گشتم ، و هر كارِ بدي را كهِ كرام‌الكاتبينت طبق امرت ثبت فرمودند ، همان‌هايي كه آنها را موكل ساختي بر حفظ و ثبتِ كارهايِ من و آنها را نمودي شاهدِ رفتار من همراه اعضايم ،
 خداوندا ! تو هم بودي نگهبان ُ مراقب بر همهِ كارم و شاهد بر هر آن چيزي كه پنهان ماند از آنها كه نَه ... با لطف خود پنهان نمودي از همه ِ آنرا و با الطاف خود پوشاندي از هر كس...
 خدايا ! از تو مي‌خواهم كه سهمم وافرُ سرشار گرداني تو از هر خيرُ نيكويي كه نازل مي‌كني بر ما ، و احساني كه افزون مي‌‌كني آنرا ، و هر نيكي كه بر ما منتشر سازي ، و يا آن رزق و روزي‌ها كه گستردي تو آنها را ، آن گناهي را كه آمرزيده‌اي بر من ، خطايي را كه پوشانيده‌اي بر من

----------------------------------------------

خدايا ! سرورم ! پروردگارم ! كاشكي آگاه مي‌گشتم كه آيا تو مسلّط مي‌كني آن آتشِ داغِ جهنم را به صورت‌هاي آناني كه بر والاييِ جاهُ مقامت سجده ‌گر بودند؟!
 و يابر آن زبان‌هايي كه در توحيد تُو با صدق انشايِ سخن كردندُ در شكرت سخن گفتند ، و يا بر آن دلُ جان‌هاي گرياني كه بر پروردگارّيت به اطمينان و ايمان معترف بودند ، شما آيا مسلط مي‌كني آنرا به جان يا بر نهادي كِه به علمُ معرفت در پيشگاهِ تُو فروتن گشت، بر اعضاي آن افراد مشتاقِ شتابان در پرستش‌گاه‌هايِ توُ كه با اقرار بر اعمال خود جوياي آمرزش ز درگاهِ تو گرديدند...
خداوندا! ندارم اين گمان بر تُو و هرگز اين خبر از فضل و احسانِ قديم تو...
خدايا ! اي خدايِ پاك بخشنده !
تو مي‌داني كه من بس ناتوانم در بلاها وُ عقوبت‌هاي ناچيزِ همين دنيا ، و آنچِه از بلا وُ رنج جاري مي‌‌شود بر اهل اين دنيا كه بس ناچيزُ كوتاهست مقدارُ زمانُ مدّتِ آنها ، پس امّا اي خداوندم ! چگونِه تاب خواهم داشت من در آن عذابِ بس بزرگِ آتشِ دوزخ ، كه رنجُ و درد آن بسيار دشوار است و طولاني ، و ماندن در عذابِ آن هميشهِ هستُ خواهد بود ،تخفيفي برايِ اهل آن هرگز نمي‌باشد ، چراكهِ آن نموداِر عذابِ توست ، آن از انتقامِ توست ، قهرِ توست ، هرگز در تمامِ آسمانها و زمين چيزي ندارد تاب اين ها را...
شما اي سرورُ مولا ! چگونه مي‌توانم تاب آوردن بر آن آتش منِ بس ناتوان ، ناچيزِ كوچك ، بنده‌يِ بيچاره‌يِ بي‌چيزُ مسكينت...
خداوندِ من اي پروردگارُ سرورُ مولا ! به چهِ خاطر به درگاهت شكايت آورم از كارهايِ خود ، وَ يا من بر كدامش شيونُ گريه كنم اكنون ، برايِ آن عذابِ دردناكُ شدّتِ آنها ، برايِ مدّتِ طولانيِ آنها ؟!
خداوندا ! اگر تُو در عذابت در رديفِ دشمنانت آوري من را وَ با اهلِ بلا وُ فتنه يك جا جمع گرداني، مرا از دوستانُ اوليائت دور گرداني.."۱۲"
خدايِ من !
شما اي سرورُ مولاي من ! پروردگارِ من ! اگر هم بر عذابِ تُو شكيبايي كنم، ديگر چگونِه در فراقُ دوريِ تُو صبر بنمايم
خداوندا !
اگر هم سوز آتش‌هاي داغت را تحمل آورم، ديگر مرا هرگز توانِ چشم‌پوشي نيست از الطافُ احسانت ،
خداوندا ! چگونهِ در ميانِ آتشت مانم در آن حالي كه اميدم به عفو توست ،
 شما اي سرورم پروردگارِ من ! به حقِّ عزَّتت سوگند اي مولا ! ، اگر تركم نمايي ، در ميانِ اهل آتش هم به سويِ درگهت فرياد مي‌دارم شبيهِ ناله و ُ فريادهايِ آرزومندان ، و قطعاً اشك مي‌ريزم برايِ دوري از تُو مثل اشكُ گريه‌‌يِ گم كرده فرزندان...
و حتماً با بسي فرياد مي‌خوانم ،
كجايي اي نگهدارِ تمامِ اهل ايمان ، منتهايِ آرمان‌هايِ گروهِ عاشقِ عرفان ،
كجا هستي تو اي فريادرس بر مردمِ فريادرس جويان ؟
كجا هستي شما اي آشنا با قلب‌هايِ صادق اي پروردگارِ اهل عالم ! اي خدايِ من !
صلاح اين گونه مي‌بيني؟
خداوندا شما از عيبُ هر نقصان مبراييّ ، به حمدت سخت مشغولم كه دريابي در آن آتش صدايِ بنده ات را ، اين مسلمانِ مخالف را كه زندانيست در آتش ، چشيدهِ طعم آتش را ، عذابت را ، براي معصيت‌ها وُ گناهانش و زندانيست با عصيانُ جرمِ خود ميانِ لايه‌هايِ آتشِ دوزخ ، و مي‌نالد به درگاهت شبيهِ ناله‌هايِ دردمندي كهِ اميدِ مرحمت دارد ز درگاهَت و مي‌خواند شما را با زبانِ اهل توحيدت و اميدِ نوازش از شما دارد

Files:
02_valiparvardegaram
Date 1394-04-16 Filesize 2.21 MB Download 499
دانلود فراز اول

03_parvardegaram_64bit
Date 1394-04-17 Filesize 4.13 MB Download 498
دانلود فراز دوم

رادیو موسیقی

 

Go to top